Pl
×

Gwarancje i zwroty

Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie przesyłki lub powstały jej ubytek lub opóźnienie w wykonaniu usługi o ile zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

  • szkoda powstała w związku z okolicznościami na które Przewoźnik nie mógł mieć wpływu tj. Siła wyższa, warunki pogodowe, wypadki samochodowe, akty kryminalne, strajki, rozruchy itp.
  • przesyłka zawiera przedmioty wrażliwe na działanie temperatury – mróz lub upał, lub wymagające kontrolowanej temperatury np. chłodni

W przypadkach, opisanych powyżej, klient, składając zamówienie jest świadomy ograniczeń transportu produktów kosmetycznych, które mogą zepsuć się pod wpływem wyżej wymienionych czynników.


Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4.Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru z powrotem do magazynu Sprzedawcy, nie wliczając w to pierwotnego kosztu dostarczenia towaru, jak również kosztu dodatkowych opłat takich jak podatki i cła w kraju odbioru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bądź pierwszym, który otrzyma najlepsze oferty
i porady kosmetyczne z naszego sklepu
×

Koszyk

Rozpocznij zakupy już teraz. Posiadamy wiele przydatnych produktów dla zdrowia i urody.

Rozpocznij zakupy